Stock Spirits
Ochrana soukromí a cookies

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Klademe velký důraz na ochranu a respektování soukromí.

Tyto Zásady používání souborů cookies („Zásady používání souborů cookies“) popisují, jakým způsobem zpracováváme soubory cookies na internetových stránkách: www.stockspirits.com, www.stock-polska.pl, www.stock-spa.it, www.stock.sk, www.stock.cz, www.stock.hr, www.stock.ba a dalších internetových stránkách Stock nebo Společností ze Skupiny Stock, které odkazují na ustanovení těchto Zásad používání souborů cookies („Internetové stránky“).

Kromě ustanovení těchto Zásad používání souborů cookies jsou uplatňovány rovněž Etický kodex a kodex obchodního chování, a také jiné dokumenty, o nichž se mluví v těchto Zásadách používání souborů cookies.

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Jsme správcem (ve smyslu čl. 4 bod 7) GDPR) osobních údajů uživatelů Internetových stránek, včetně osob ucházejících se o práci ve společnostech Stock Spirits Group prostřednictvím on-line formulářů.

Můžete nás kontaktovat ve všech záležitostech, které souvisejí se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti, včetně situace vyjádření nesouhlasu se zpracováváním osobních údajů a s výkonem Vám náležících práv. Můžete nás kontaktovat zasláním zprávy na adresu: gdpr@stockspirits.com.

Co znamenají pojmy použité v těchto Zásadách používání souborů cookies?

Osobní údaje

ZZnamenají údaje týkající se žijících fyzických osob, které mohou být identifikovány na základě těchto údajů nebo na základě těchto údajů a jiných informací, které má správce údajů k dispozici (nebo údajů a informací, které bude moci mít k dispozici).

Ty obsahují informace o uživatelích Internetových stránek, včetně o osobách ucházejících se o práci ve společnostech skupiny Stock Spirits Group prostřednictvím on-line formulářů.

Zpracování osobních údajů

Znamená každou operaci provedenou na osobních údajích, včetně jejich sběru od osob, jichž se údaje týkají, nebo jejich získávání z jiných zdrojů, jejich zápis, uchovávání, změnu, předávání jiným subjektům či prozrazení.

GDPR

Znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

Stock

Znamená společnost Stock Spirits Group, ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Varšava, Polsko.

Společnosti Stock Spirits Group,

znamená následující společnosti:

My, naše

Znamená, v závislosti na kontextu, Stock anebo společnosti skupiny Stock.

Vy, Vaše

Znamená žijící fyzickou osobu, jejíž osobní údaje jsou využívány společností Stock anebo společností skupiny Stock, a tedy uživatele Internetových stránek, včetně osob ucházejících se o práci ve společnostech skupiny Stock prostřednictvím on-line formulářů.

Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje?

V souvislosti s provozováním Internetových stránek zpracováváme Vaše osobní údaje za různými, níže popsanými, účely. V závislosti na účelu zpracování bude správcem osobních údajů, který nese odpovědnost za soulad zpracování údajů s předpisy o ochraně osobních údajů, buď Stock anebo jedna ze společností skupiny Stock.

Stock je správcem osobních údajů zpracovávaných za účelem:

Lokální společnost skupiny Stock je správcem osobních údajů zpracovávaných za účelem:

Kromě toho jsou jak Stock, tak i společnosti skupiny Stock – každá v rámci své odpovědnosti – správci osobních údajů zpracovávaných za účelem prozkoumání a rozhodnutí o nahlášených požadavcích, stížnostech a dotazech souvisejících s výkonem práv přiznaných osobě, které se údaje týkají, na základě GDPR.

Společnosti Skupiny Stock jsou správci údajů v rámci činností uvedených výše ve vztahu k následujícím Internetovým stránkám:

a ve vztahu k jiným internetovým stránkám, které odkazují na ustanovení těchto Zásad.

Zajištění souladu s právními omezeními reklamy a propagace alkoholických nápojů

Zpracováváme osobní údaje obsahující uživatelem uvedenou státní příslušnost a uvedené datum narození za účelem zaručení, že oznámení související s reklamou a propagací alkoholických nápojů nejsou zaměřeny na nezletilé osoby. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů pro tyto účely je naše právní povinnost (čl. 6 odst. 1. písmeno c) GDPR) na základě tuzemských předpisů ustanovujících omezení reklamy a propagace alkoholických nápojů.

Vaše údaje budou neodkladně odstraněny po úspěšném ověření věku. Samotná informace o úspěšném ověření bude uložena v paměti Vašeho zařízení prostřednictvím souborů cookies do ukončení relace prohlížení Internetových stránek (relační soubory cookies). Avšak, pokud kliknete na tlačítko „Pamatovat si mě na tomto zařízení“, což bude znamenat souhlas s uložením na Vašem zařízení trvalého souboru cookie, bude tato informace uchovávána rovněž po dokončení relace prohlížení. V takovém případě doba jejího uložení bude činit v závislosti na prohlížených stránkách, maximálně 10 let. Použité soubory cookies pocházejí z našich internetových domén, a v této souvislosti třetí subjekty nezískávají přístup k informacím uloženým ve Vašem zařízení.

Poskytnutí odpovědi na dotaz

Zpracováváme Vaše osobní údaje obsahující e-mailovou adresu, telefonní číslo a veškeré údaje, které se nám rozhodnete předat při vyplňování formuláře dotazu, za účelem navázání kontaktu s Vámi, poskytnutí odpovědi na Váš dotaz nebo za účelem přijetí jiných kroků v souvislosti se zprávou, kterou jsme od Vás obdrželi. Právním základem zpracovávání Vašich osobních údajů pro tyto účely je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1. písmeno f) GDPR), spočívající v zajištění řádné obsluhy uživatele Internetových stránek, včetně klienta.

Avšak pokud se při vyplňování formuláře dotazu rozhodnete předat nám údaje, které nemůžeme využívat s odvoláním na náš oprávněný zájem, považujeme, že zasláním dotazu souhlasíte s jejich zpracováním pro výše uvedené účely. V souvislosti s tímto je právním základem pro zpracovávání Vašich osobních údajů souhlas (čl. 6 odst. 1. písmeno a) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, aniž by z toho pro Vás vyplývaly jakékoliv nepříjemné důsledky.

Vaše údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro poskytnutí odpovědi na Váš dotaz nebo za účelem přijetí jiných kroků v souvislosti se zprávou, kterou jsme od Vás obdrželi, ne však déle než 1 rok.

Zasílání newsletteru

Vaše osobní údaje obsahující jméno, příjmení a e-mailovou adresu zpracováváme za účelem zasílání v rámci služby newsletteru průběžných korporačních informací na téma společnosti Stock Spirits Group PLC.
Pokud jste nám při zapsání se na mailing list či jiným způsobem udělili souhlas se zpracováním Vámi uvedených osobních údajů pro tyto účely, jsme oprávněni Vám zasílat newsletter. V souvislosti s tímto právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je váš souhlas (čl. 6 odst. 1. písmeno a) GDPR).

Poskytnutý souhlas můžete kdykoliv odvolat, aniž by z toho pro Vás vyplývaly jakékoliv nepříjemné důsledky. Po odvolání souhlasu nebudou Vaše údaje využívány v rámci zasílání newsletteru.

Dále jsme oprávněni Vám zasílat newsletter za předpokladu, že jste se již stali našimi zákazníky a při navázání obchodního vztahu jste nám poskytli Vaši e-mailovou adresu. Takto zaslaný newsletter se může týkat obdobných výrobků či služeb, které jsme Vám již v rámci obchodního vztahu poskytli. V takovém případě je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1. písmeno f) GDPR). V každém zaslaném newsletteru pak máte právo odmítnout zasílání dalších newsletterů. Vaše údaje budou uchovávány po dobu do 2 let, ne však déle než do ukončení smlouvy.

Nábor

Zpracováváme Vaše osobní údaje obsahující jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, státní příslušnost, oblast profesních zájmů a dále veškeré jiné údaje, které se nám rozhodnete uvést přiložením aplikačních dokumentů (včetně CV) nebo vyplněním formuláře zprávy. Tyto údaje zpracováváme za účelem vytvoření seznamu kandidátů na volné pracovní pozice a dále za účelem navázání kontaktu s Vámi v záležitostech souvisejících s prováděným náborem. Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů pro tyto účely se liší v závislosti na:

Právním základem pro zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem je naše právní povinnost (čl. 6 odst. 1. písmeno c) GDPR), Váš souhlas (čl. 6 odst. 1. písmeno a) GDPR) anebo náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1. písmeno f) GDPR).

Poskytnutý souhlas můžete kdykoliv odvolat, aniž by z toho pro Vás vyplývaly jakékoliv nepříjemné důsledky. Po odvolání souhlasu nebudou Vaše údaje využívány v rámci prováděného náboru.

Vaše údaje budou uchovávány po dobu 1 roku ode dne, kdy jste zaslali svoje údaje prostřednictvím on-line formuláře.

Soutěže a akce

Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů v rámci námi organizovaných soutěží a akcí najdete na internetových stránkách věnovaných dané soutěži nebo akci.

Monitorování pohybu a zajištění správného fungování Internetových stránek

Používáme Vaše osobní údaje, které zahrnují IP adresu, informace týkající se operačního systému a typu prohlížeče a koncového zařízení, navštívené Internetové stránky (identifikované prostřednictvím URL adres), a také jiné informace týkající se Vaší aktivity na našich Internetových stránkách, včetně informací registrovaných a uchovávaných prostřednictvím souborů cookies. Tyto údaje používáme za účelem:

Právním základem pro zpracovávání Vašich osobních údajů pro tyto účely je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1. písmeno f) GDPR) spočívající v optimalizaci potřeb, očekávání a zvyků uživatelů Internetových stránek a v zajištění účinné komunikace prostřednictvím Internetových stránek.

Vaše údaje budou uchovávány pro výše uvedené účely ne déle než 1 rok. Avšak toto se netýká identifikátorů a informací uchovávaných prostřednictvím trvalých souborů cookies s delší životností (jak je dále popsáno níže).

V souvislosti s monitorováním pohybu na Internetových stránkách (a to i v souvislosti s používáním nástrojů Google Analytics) používáme unikátní identifikátory a jiné informace uchovávané v paměti Vašeho zařízení prostřednictvím trvalých souborů cookies. Námi používané soubory cookies pocházejí jak z našich internetových domén, tak i z domény www.google.com. Doba životnosti těchto souborů činí maximálně 2 roky. K identifikátorům a jiným uchovávaným informacím v paměti Vašeho zařízení může získávat přístup společnost Google Ireland Limited.

Zlepšení komfortu používání Internetových stránek

V souvislostí se zlepšením komfortu používání Internetových stránek, včetně zabraňování opětovnému zobrazování stejných zpráv, používáme jisté informace, včetně identifikátorů, které nejsou osobními údaji. Tyto informace mohou být uchovávány v paměti Vašeho zařízení prostřednictvím souborů cookies. Zahrnují:

Použité soubory cookies pocházejí z našich internetových domén, a v této souvislosti třetí subjekty nezískávají přístup k informacím uloženým ve Vašem zařízení.

Zajištění bezpečnosti používání Internetových stránek

V souvislosti se zajištěním bezpečnosti používání Internetových stránek používáme určité informace, včetně identifikátorů relací prohlížení, které jsou osobními údaji. Tyto informace mohou být uchovávány v paměti Vašeho zařízení prostřednictvím souborů cookies. Právním základem pro jejich použití pro tyto účely je naše právní povinnost (čl. 6 odst. 1. písmeno c) GDPR) spočívající na zajištění bezpečnosti (včetně důvěrnosti a integrity) osobních údajů odesílaných během komunikace uživatelů se servery Internetových stránek, a v rozsahu mimo naše právní povinnosti, náš právně opodstatněný zájem (čl. 6 odst. 1. písmeno f) GDPR) spočívající na zajištění bezpečnosti komunikace uživatelů se servery Internetových stránek. Vaše údaje budou uchovávány pro výše uvedené účely po dobu odpovídající životnosti trvalých souborů cookies (jak je dále popsáno níže).

Co se týká identifikátorů relací, používáme je pro účely zajištění bezpečného přihlašování se k obsahům Internetových stránek, ke kterým je omezený přístup. Pro tento účel používáme relační soubory cookies, které pocházejí z našich internetových domén. V této souvislosti třetí subjekty nezískávají přístup k informacím uchovávaným na Vašem zařízení.

Prozkoumání požadavků, stížností a dotazů souvisejících s výkonem práv osob, jichž se údaje týkají

Zpracováváme Vaše osobní údaje osahující e-mailovou adresu a také veškeré údaje, které se nám rozhodnete předat v zaslaném e-mailu, pro účely prozkoumání a rozhodnutí o Vámi nahlášených požadavcích, stížnostech a dotazech souvisejících s výkonem práv, která jsou Vám přiznána na základě GDPR, přijetí kroků v souvislosti s Vámi nahlášeným požadavkem, stížností nebo dotazem a informovat Vás o těchto krocích.

Právním základem pro zpracovávání Vašich osobních údajů pro tyto účely je naše právní povinnost (čl. 6 odst. 1. písmeno c) GDPR) na základě předpisů GDPR.

Vaše údaje budou pro tyto účely uchovávány po dobu 5 let ode dne nahlášení požadavku, stížnosti nebo dotazu.

Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme v následujících případech:

Kromě toho mohou být Vaše osobní údaje předány dodavatelům služeb – subjektům zpracovávajícím osobní údaje na základě našeho zadání a našim jménem:

S dodavateli služeb, kterým předáváme Vaše osobní údaje, uzavíráme smlouvy, na základě kterých tito podléhají našim příkazům.

aše osobní údaje můžeme také předávat mimo Evropský hospodářský prostor, a to zejména do Velké Británie. Vaše údaje mohou být sdíleny, mimo jiné, se společnostmi skupiny Stock, které mají sídlo ve Velké Británii. Předávání probíhá vždy v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že jsou osobní údaje předávány subjektu nacházejícímu se ve třetí zemi, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany dle GDPR, uplatňujeme vhodná ochranná opatření, včetně standardních ustanovení o ochraně osobních údajů schválených Evropskou komisí. Kopii těchto ochranných opatření můžete získat, pokud nás kontaktujete na e-mailové adrese GDPR@stockspirits.com.

Jaká práva Vám přísluší?

Máte právo požadovat:

Máte rovněž právo na:

V případě dotazů, poznámek a žádostí týkajících se těchto Zásad za účelem odvolání souhlasu nebo uplatnění výše uvedených práv nás kontaktujte. Můžete nás kontaktovat zasláním zprávy na adresu: gdpr@stockspirits.com. gdpr@stockspirits.com

Máte rovněž právo podat stížnost k dozorovému orgánu dle místa Vašeho zaměstnání anebo bydliště.

Co jsou soubory cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které Internetové stránky odešlou do prohlížeče uživatele Internetových stránek („Uživatel“), který je uloží v počítači Uživatele. Zpravidla tak soubory cookies slouží k rozlišování jednotlivých Uživatelů. Konkrétní Uživatel však není na základě těchto informací identifikovatelný. Soubory cookies pouze napomáhají pamatovat si aktivity Uživatele a preference po určitou dobu, aby je Uživatel nemusel znovu vkládat, když Internetové stránky znovu navštíví.

Jaké soubory cookies zpracováváme?

Na našich Internetových stránkách užíváme následující soubory cookies:

Cookiekolumn  Popis Konec platnosti
ASP
.NET_SessionId
Identifikuje přítomnost uživatele na serveru. Relace návštěvy
smallScreen Identifikuje, zda uživatel používá mobilní zařízení. 1 rok
AllowCookies Identifikuje souhlas uživatelů s nepodstatnými (analytickými) soubory cookie. 1 rok
(„Nezbytně nutné cookies“)
Cookie Popis Konec platnosti
_ga Instalovaný službou Google Analytics, vypočítává údaje o návštěvnících, relacích, kampaních a také sleduje využití webu pro analytický přehled webu. Soubor cookie ukládá informace anonymně a přiřazuje náhodně generované číslo pro rozpoznání jedinečných návštěvníků. 2 roky
_gid Instalovaný službou Google Analytics, ukládá informace o tom, jak návštěvníci používají webové stránky, a zároveň vytváří analytický přehled o výkonu webových stránek. Některé z údajů, které jsou shromažďovány, zahrnují počet návštěvníků, jejich zdroj a stránky, které navštěvují anonymně. 1 den
_gat Instalované službou Google Universal Analytics, aby omezil rychlost požadavků a tím omezil shromažďování dat na webech s vysokou návštěvností. 1 minuta
(„Analytické a marketingové cookies“)

Za jakých účelem zpracováváme soubory cookies?

Co se týče Nezbytně nutných cookies, jejich účelem je zajistit řádné fungování Internetových stránek. Nezbytně nutné cookies jsou dále nutné pro ověření věku návštěvníků Internetových stránek. Právním důvodem zpracování Nezbytně nutných cookies je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1. písmeno f) GDPR.

Pokud jde o trvale uložené soubory cookies, pomocí nichž se zapisují informace o úspěšném ověření věku (popsané výše), svůj souhlas s nimi vyjádříte kliknutím na tlačítko „Pamatovat si mě na tomto zařízení“ během procesu ověření věku.

Analytické a marketingové cookies užíváme ke zjištění návštěvnosti Internetových stránek, aktivity i chování jednotlivých návštěvníků. K jejich zpracování dochází však pouze v případě, kdy nám k tomu dáte souhlas.

Jakým způsobem můžete spravovat soubory cookies?

Zpracování Nezbytně nutných cookies nelze vyloučit, neboť jejich zpracování umožňuje a zaručuje správné fungování Internetových stránek a Vaši navigaci po Internetových stránkách.

Pokud jde o trvale uložené soubory cookies, pomocí nichž se zapisují informace o úspěšném ověření věku (popsané výše), svůj souhlas s nimi vyjádříte kliknutím na tlačítko „Pamatovat si mě na tomto zařízení“ během procesu ověření věku.

Souhlas se zpracováním Analytických a marketingových cookies můžete vyjádřit kliknutím na tlačítko „Souhlasím“, umístěné v banneru týkajícím se souborů cookies, který se zobrazuje na našich internetových stránkách. Pro zapamatování Vaší volby týkající se souhlasu nebo odmítnutí souborů cookies uložíme na Vaše zařízení soubor cookies, a to na dobu maximálně 1 roku.

Současně můžete zpracování Analytických a marketingových cookies odmítnout, a to kliknutím na tlačítko „Nesouhlasím“. V takovém případě budeme užívat pouze Nezbytně nutné cookies.

Rovněž máte možnost si rozsah zpracování souborů cookies sami nastavit, a to tak, že v banneru kliknete na tlačítko „Nastavit zpracování“.

Vhodnou změnou nastavení prohlížeče můžete odstranit soubory cookies již uložené (např. společně s historií navštěvovaných stránek a soubory mezipaměti) nebo zablokovat ukládání nových souborů cookies. V závislosti na použitých nastaveních můžete zablokovat nebo odstranit všechny nebo pouze některé soubory cookies. Například můžete blokovat ukládání trvalých souborů nebo souborů pocházejících z jiných webových stránek, tak i odstraňovat soubory uložené v jistém časovém rozmezí nebo během dané relace. Navíc si můžete zvolit navštěvování našich stránek v „soukromém“ režimu, který omezí rozsah údajů registrovaných počítačem.

Více informací najdete na příslušných internetových stránkách dodavatele svého prohlížeče:

Pro nalezení informací týkajících se jiných prohlížečů navštivte internetové stránky dodavatele daného prohlížeče.

Jakým způsobem Vás budeme informovat o změně těchto Zásad používání souborů cookies?

Všechny případné budoucí změny v našich Zásadách používání souborů cookies budou publikovány na těchto stránkách a dále budou podávány, v odpovídajících případech, elektronickou cestou osobám, jichž se údaje týkají, s uvedením důležitých informací o plánovaných změnách a o termínu jejich platnosti.