Stock Spirits
Prywatność i pliki cookie

Przykładamy dużą wagę do ochrony i poszanowania prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki postępujemy z danymi osobowymi zbieranymi za pośrednictwem stron internetowych:  www.stockspirits.com, www.stock-polska.pl, www.stock-spa.it, www.stock.sk, www.stock.cz, www.stock.hr, www.stock.ba, stockspirits.com/de, www.stockspirits.com/fr oraz innych stron internetowych Stock lub Spółek z Grupy Stock, które odsyłają do postanowień niniejszej polityki (“Strony Internetowe“), a także danymi osobowymi zbieranymi za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) lub innych środków komunikacji elektronicznej. Niniejsza Polityka prywatności opisuje ponadto, w jaki sposób postępujemy z informacjami zapisywanymi przez Strony Internetowe i przechowywanymi na Twoim urządzeniu (chociażby informacje te nie stanowiły danych osobowych).

Oprócz postanowień niniejszej Polityki prywatności zastosowanie mają również Kodeks Postępowania, a także inne dokumenty, o których mowa w Polityce.

Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować?

esteśmy administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych użytkowników Stron Internetowych, w tym osób ubiegających się o pracę w Spółkach z Grupy Stock za pośrednictwem formularzy online.

Możesz kontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych, w tym w wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących Tobie praw. Możesz skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres: gdpr@stockspirits.com gdpr@stockspirits.com

Co oznaczają pojęcia użyte w niniejszej Polityce?

Dane osobowe

Oznaczają dane dotyczące żyjących osób fizycznych, które mogą zostać zidentyfikowane na podstawie takich danych lub na podstawie takich danych i innych informacji będących w posiadaniu administratora danych (lub danych i informacji, w których posiadanie może on wejść).

Obejmują one informacje o użytkownikach Stron Internetowych, w tym o osobach ubiegających się o pracę w Spółkach z Grupy Stock za pośrednictwem formularzy online.

Wykorzystywanie danych osobowych

Oznacza każdą operację przeprowadzaną na danych osobowych, w tym ich zbieranie od osób, których dane dotyczą lub ich uzyskiwanie z innych źródeł, utrwalanie, przechowywanie, zmiana, przekazywanie innym podmiotom lub ujawnianie.

RODO

Oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Stock

Oznacza Stock Spirits Group, ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa, Polska

Spółki z Grupy Stock,

Oznaczają:

My, nasze

Oznacza, w zależności od kontekstu, Stock albo Spółki z Grupy Stock.

Ty, Twój

Oznacza żyjącą osobę fizyczną, której dane osobowe są wykorzystywane przez Stock albo Spółki z Grupy Stock, a mianowicie użytkownika Stron Internetowych, w tym osobę ubiegającą się o pracę w Spółkach z Grupy Stock za pośrednictwem formularzy online.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

W związku z prowadzeniem Stron Internetowych wykorzystujemy Twoje dane osobowe w różnych, opisanych poniżej, celach. W zależności od celu wykorzystania administratorem danych osobowych – ponoszącym odpowiedzialność za zgodność wykorzystania danych z przepisami o ochronie danych osobowych – będzie albo Stock albo jedna ze Spółek z Grupy Stock.

Stock jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu:

Natomiast lokalna Spółka z Grupy Stock jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu:

Ponadto, zarówno Stock, jak i Spółki z Grupy Stock – każde w zakresie swojej odpowiedzialności – są administratorami danych osobowych przetwarzanych w celu rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zgłoszonych żądań, skarg i zapytań związanych z wykonywaniem praw przyznanych osobie, której dane dotyczą, na mocy RODO.

Spółki z Grupy są administratorami danych w zakresie działalności podanej powyżej stosunku do następujących Stron Internetowych:

oraz w stosunku do innych stron internetowych, które odsyłają do postanowień niniejszej polityki.

Zapewnienie zgodności z prawnymi ograniczeniami reklamy i promocji napojów alkoholowych

Wykorzystujemy dane osobowe obejmujące podany przez użytkownika kraj zamieszkania oraz datę urodzenia w celu zapewnienia, że komunikaty związane z reklamą i promocją napojów alkoholowych nie są kierowane do osób małoletnich. Podstawą prawną wykorzystywania Twoich danych osobowych w tym celu jest obowiązek prawny ciążący na nas (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) na mocy krajowych przepisów ustanawiających ograniczenia reklamy i promocji napojów alkoholowych.

Twoje dane zostaną usunięte niezwłocznie po pomyślnym przejściu weryfikacji wieku. Sama informacja o pomyślnym przejściu weryfikacji będzie przechowywana w pamięci Twojego urządzenia za pośrednictwem plików cookies do zakończenia sesji przeglądania Stron Internetowych (sesyjne pliki cookie). Jednakże, jeżeli klikniesz przycisk “Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu”, co będzie oznaczać zgodę na zapisanie na Twoim urządzeniu trwałego pliku cookie, informacja ta będzie przechowywana również po zakończeniu sesji przeglądania. W takim przypadku okres jej przechowywania będzie wynosił, w zależności od przeglądanej strony, nawet do 10 lat. Używane pliki cookies pochodzą z naszych domen internetowych i w związku z tym podmioty trzecie nie uzyskują dostępu do informacji przechowywanych na Twoim urządzeniu.

Udzielenie odpowiedzi na zapytanie

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące adres email, numer telefonu oraz wszelkie dane, które zdecydujesz się nam przekazać, wypełniając formularz zapytania, w celu nawiązania z Tobą kontaktu, udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Ciebie wiadomością. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu należytej obsługi użytkownika Strony Internetowej, w tym klienta.

Jednakże, jeżeli wypełniając formularz zapytania, zdecydujesz się przekazać nam dane, których nie możemy wykorzystywać z powołaniem się na nasz prawnie uzasadniony interes, uznajemy, że przesyłając zapytanie godzisz się na ich wykorzystanie w powyższym celu. W związku z tym podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę taką możesz w każdej chwili wycofać, nie ponosząc z tego powodu żadnych przykrych konsekwencji.

Twoje dane będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Ciebie wiadomością, nie dłużej jednak niż 1 rok.

Subskrypcja newslettera

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko oraz adres email w celu przesyłania w ramach usługi newslettera bieżących informacji korporacyjnych na temat spółki Stock Spirits Group Limited. Uznajemy, że zapisując się na listę mailingową, godzisz się na wykorzystanie podanych przez Ciebie danych osobowych w tym celu. W związku z tym podstawą prawną wykorzystania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Twoje dane będą przechowywane do 2 lat, nie dłużej jednak niż do cofnięcia subskrypcji.

Rekrutacja

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, kraj zamieszkania, obszar zainteresowań zawodowych oraz wszelkie inne dane, które zdecydujesz się nam podać, załączając dokumenty aplikacyjne (w tym CV) lub wypełniając formularz wiadomości. Wykorzystujemy te dane w celu stworzenia listy kandydatów na wakujące stanowiska pracy oraz w celu nawiązania z Tobą kontaktu w sprawach związanych z prowadzoną rekrutacją. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu różni się w zależności od:

Stąd podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) albo Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) albo uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili wycofać, nie ponosząc z tego powodu żadnych przykrych konsekwencji. Po wycofaniu zgody Twoje dane nie będą wykorzystywane w ramach prowadzonej rekrutacji.

Twoje dane będą przechowywane przez 1 rok od dnia, w którym wysłałeś/wysłałaś swoją aplikację za pomocą formularza online.

Konkursy i wydarzenia

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w ramach organizowanych przez nas konkursów i wydarzeń znajdziesz na stronie internetowej dedykowanej danemu konkursowi lub wydarzeniu.

Monitorowanie ruchu oraz zapewnienie prawidłowego działania Stron Internetowych

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące adres IP, informacje dotyczące systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki oraz urządzenia końcowego, przeglądane zasoby Stron Internetowych (identyfikowane przez adresy URL), a także inne informacje dotyczące Twojej aktywności na naszych Stronach Internetowych, w tym informacje rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Wykorzystujemy te dane w celu:

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na lepszym poznaniu potrzeb, oczekiwań oraz zwyczajów użytkowników Stron Internetowych oraz na zapewnieniu skutecznej komunikacji za pośrednictwem Stron Internetowych.

Twoje dane będą przechowywane w powyższych celach nie dłużej niż 1 rok. Nie dotyczy to jednak identyfikatorów i informacji przechowywanych za pośrednictwem trwałych plików cookies o dłuższym okresie żywotności (o czym szerzej poniżej).

W związku z monitorowaniem ruchu na Stronach Internetowych (w tym w związku z korzystaniem z narzędzi Google Analytics) wykorzystujemy unikalne identyfikatory oraz inne informacje przechowywane w pamięci Twojego urządzenia za pośrednictwem trwałych plików cookies. Używane przez nas pliki cookies pochodzą zarówno z naszych domen internetowych, jak i z domeny .google.com. Okres żywotności tych plików wynosi nie więcej niż 2 lata. Do identyfikatorów i innych informacji przechowywanych w pamięci Twojego urządzenia może uzyskiwać dostęp spółka Google Ireland Limited.

Poprawa komfortu korzystania ze Stron Internetowych

W związku z poprawą komfortu korzystania ze Stron Internetowych, w tym zapobiegania ponownemu wyświetlaniu tych samych komunikatów, wykorzystujemy pewne informacje, w tym identyfikatory, niestanowiące danych osobowych. Informacje te mogą być przechowywane w pamięci Twojego urządzenia za pośrednictwem plików cookies. Obejmują one:

Używane pliki cookies pochodzą z naszych domen internetowych i w związku z tym podmioty trzecie nie uzyskują dostępu do informacji przechowywanych na Twoim urządzeniu.

Zapewnienie bezpieczeństwa korzystania ze Stron Internetowych

W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa korzystania ze Stron Internetowych wykorzystujemy pewne informacje, w tym identyfikatory sesji przeglądania, stanowiące dane osobowe. Informacje te są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia za pośrednictwem plików cookies. Podstawą prawną ich wykorzystywania w tym celu jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa (w tym poufności i integralności) danych osobowych przesyłanych w toku komunikacji użytkowników z serwerami Stron Internetowych oraz, w zakresie wykraczającym poza ciążące na nas obowiązki prawne, nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa komunikacji użytkowników z serwerami Stron Internetowych. Twoje dane będą przechowywane w powyższych celach przez okres odpowiadający żywotności trwałych plików cookies (o czym szerzej poniżej).

Jeżeli chodzi o identyfikatory sesji, wykorzystujemy je w celu zapewnienia bezpiecznego logowania do zasobów Stron Internetowych, do których dostęp jest ograniczony. Używamy w tym celu sesyjnych plików cookies pochodzących z naszych domen internetowych. W związku z tym podmioty trzecie nie uzyskują dostępu do informacji przechowywanych na Twoim urządzeniu.

Rozpatrywanie żądań, skarg i zapytań związanych z wykonywaniem praw osób, których dane dotyczą

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące adres email, oraz wszelkie dane, które zdecydujesz się nam przekazać w nadesłanym emailu, w celu rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zgłoszonych przez Ciebie żądań, skarg i zapytań związanych z wykonywaniem praw przyznanych Ci na mocy RODO, podjęcia działań w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem, skargą lub zapytaniem i poinformowania Cię o tych działaniach.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest obowiązek prawny ciążący na nas (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) na mocy przepisów RODO.

Twoje dane będą przechowywane w tym celu przez 5 lat od dnia zgłoszenia żądania, skargi lub zapytania.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Udostępniamy Twoje dane osobowe w następujących przypadkach:

Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być przekazane dostawcom usług – podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie i w naszym imieniu:

Z dostawcami usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe zawieramy umowy, na mocy których podlegają oni naszym poleceniom.

Przekazujemy Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do Wielkiej Brytanii. Twoje dane mogą być udostępniane m.in. Spółkom z Grupy Stock, które mają swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii. Takie przekazanie zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującymi nas przepisami prawa. W przypadku, gdy przekazanie następuje do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim niezapewniającym adekwatnego poziomu ochrony, stosujemy odpowiednie środki ochrony, w tym standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Możesz otrzymać kopię tych środków, kontaktując się z nami na adres email GDPR@stockspirits.com.

Jakie prawa Ci przysługują?

Masz prawo do żądania:

Masz również prawo do:

W przypadku pytań, uwag i wniosków dotyczące niniejszej polityki prywatności, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z nami. Możesz skontaktować się z nami poprzez wysłanie wiadomości na adres gdpr@stockspirits.com

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru Twojego miejsca Twojego zatrudnienia albo zamieszkania:

  • Bosnia & Herzegovina: www.azlp.na (Agencija za zastitu licnih podataka u Bosni i Hercegovini) 
  • Croatia: www.azop.hr (Agencija za zastitu osobnih podataka)

Jak możesz zarządzać plikami cookies?

Zapisujemy na Twoim urządzeniu pliki cookies, jeżeli wyrazisz na to zgodę. Nie dotyczy to jedynie sesyjnych i trwałych plików cookies koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze Stron Internetowych oraz sesyjnych plików cookies koniecznych do weryfikacji wieku. Zgodę możesz wyrazić przez kliknięcie przycisku „Akceptuję” zamieszczonego w banerze dotyczącym plików cookies, który jest wyświetlany na naszych Stronach Internetowych. W celu zapamiętania Twojego wyboru w przedmiocie akceptacji albo odrzucenia plików cookies zapiszemy na Twoim urządzeniu dodatkowy plik cookies na okres nie dłuższy niż 1 rok.

W odniesieniu do trwałych plików cookies zapisujących informację o pomyślnym przejściu weryfikacji wieku (opisanych powyżej) wyrażasz zgodę przez kliknięcie przycisku “Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu” podczas procesu weryfikacji wieku.

Przez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki możesz usunąć już zapisane pliki cookies (np. łącznie z historią przeglądanych stron i plikami pamięci podręcznej) lub zablokować zapisywanie nowych plików cookies. W zależności od zastosowanych ustawień możesz zablokować lub usunąć wszystkie lub tylko niektóre pliki cookies. Dla przykładu możesz np. blokować zapisywanie plików trwałych lub plików pochodzących z innych witryn jak również usuwać pliki zapisane w pewnym przedziale czasu lub podczas danej sesji. Możesz ponadto wybrać przeglądanie naszej strony w trybie „prywatnym”, które ograniczy zakres danych rejestrowanych przez komputer.

Więcej informacji znajdziesz na odpowiedniej stronie internetowej swojego dostawcy przeglądarki:

Aby znaleźć informacje odnoszące się do innych przeglądarek, odwiedź stronę internetową dostawcy danej przeglądarki.

W jaki sposób poinformujemy Cię o zmianie niniejszej polityki prywatności?

Wszystkie ewentualne przyszłe zmiany w naszej polityce prywatności będą publikowane na tej stronie oraz zgłaszane, w odpowiednich przypadkach, drogą elektroniczną osobom, których dane dotyczą z podaniem istotnych informacji o zamierzonych zmianach oraz terminu ich wejścia w życie.