Stock Spirits
PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK

1. Podmienky používania webových stránok

1.1 Pred použitím našich webových stránok www.stockspirits.com (ďalej len “webové stránky”) si pozorne prečítajte tieto podmienky používania (ďalej len ” Podmienky používania”) a naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookie. Používaním webových stránok vyjadrujete svoj súhlas s týmito Podmienkami používania, našimi Zásadami používania súborov cookie a Zásadami ochrany osobných údajov a súhlasíte s ich dodržiavaním. Ak nesúhlasíte so všetkými týmito Podmienkami používania, webové stránky nepoužívajte.

1.2 Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia tieto Podmienky používania kedykoľvek revidovať a aktualizovať bez ďalšieho upozornenia. Najnovšiu verziu našich Podmienok používania zverejníme na tejto stránke. Posledný dátum akejkoľvek zmeny týchto Podmienok používania zverejníme v hornej časti tejto stránky. Vaše ďalšie používanie webových stránok po takýchto zmenách bude znamenať váš súhlas s týmito zmenami.

1.3 Ak v týchto podmienkach používame slová ako “používateľ”, “vy” alebo “váš”, myslíme tým každú osobu, ktorá používa tieto webové stránky

2. Informácie o našej spoločnosti

2.1 Webové stránky prevádzkuje spoločnosť Stock Spirits Group (“Stock Spirits Group”/”my” / “naše”). Sídlo spoločnosti Stock Spirits Group sa nachádza v Poľsku, 00-718 Varšava, ulica Czerniakowska 87A, vchod B, telefón +48 22 541 73 00.

3. Prístupnosť webových stránok

3.1 3.1 Prístup na webové stránky je povolený dočasne a vyhradzujeme si právo zrušiť alebo upraviť služby, ktoré poskytujeme na webových stránkach, bez predchádzajúceho upozornenia. 3.2. [Prístup k určitým častiam webových stránok môžeme obmedziť na používateľov, ktorí sa u nás zaregistrovali. So všetkými heslami musíte zaobchádzať ako s dôvernými a nesmiete ich prezradiť žiadnej tretej strane. Máme právo kedykoľvek deaktivovať akýkoľvek identifikačný kód používateľa alebo heslo, ak sa budeme domnievať, že nedodržiavate ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania]

3.2 Je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby váš počítač alebo mobilné zariadenie spĺňalo všetky potrebné technické špecifikácie, ktoré vám umožnia prístup k webovým stránkam a ich používanie. Webové stránky sú licencované len na používanie na zariadení, ktoré vlastníte alebo ovládate.
3.3 Z času na čas môžeme obmedziť prístup k určitým funkciám, obsahu alebo k celej web stránke alebo jej časti.

3.4 Nemôžeme zaručiť nepretržitú, neprerušovanú alebo bezchybnú funkčnosť webových stránok. Môžu nastať situácie, keď sa všetky alebo niektoré funkcie, časti alebo obsah webových stránok stanú nedostupnými (či už plánovane alebo neplánovane) alebo ich upravíme, pozastavíme alebo odstránime podľa vlastného uváženia bez toho, aby sme vás o tom informovali. Súhlasíte s tým, že vám ani žiadnej tretej strane nenesieme zodpovednosť za akúkoľvek nedostupnosť, úpravu, pozastavenie alebo zrušenie akejkoľvek webovej stránky alebo akýchkoľvek funkcií, častí alebo obsahu akejkoľvek webovej stránky.

3.5 Webové stránky môžete používať len na vlastné nekomerčné osobné použitie a len v súlade s týmito podmienkami.

3.6 Z času na čas môžeme zmeniť formát a obsah webových stránok. Súhlasíte s používaním webových stránok “tak, ako sú” a “ako sú k dispozícii” a na svoje vlastné riziko.

4. Odkazy na iné webové stránky

4.1 Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nesmiete odkazovať na webové stránky (vrátane priamych odkazov).

4.2 Webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. S výnimkou prípadov, keď sú v našom vlastníctve, takéto iné webové stránky nie sú pod našou kontrolou ani ich neudržiavame. Nemalo by sa predpokladať žiadne spojenie alebo vzťah medzi spoločnosťou Stock Spirits Group a odkazovanými stránkami alebo ich vlastníkmi. Za obsah takýchto stránok nenesieme zodpovednosť. Tieto odkazy poskytujeme len pre vaše pohodlie, ale materiál na nich nekontrolujeme ani neschvaľujeme. Nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť, ktorá môže vzniknúť
– v súvislosti s akoukoľvek inou webovou stránkou (vrátane, aby sa predišlo pochybnostiam a bez premlčania, akejkoľvek nemožnosti prístupu alebo oneskoreného prístupu k takejto inej webovej stránke); alebo
– v súvislosti s akýmkoľvek materiálom alebo informáciami, ktoré sa na nich objavujú alebo s ktorými sa môžete inak stretnúť po opustení našich webových stránok prostredníctvom hypertextového odkazu alebo iným spôsobom.

5. Záruky

5.1 Podmienkou používania našich webových stránok je, že nám zaručujete, že ich nebudete používať ani žiadny materiál alebo informácie na nich na žiadny účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito Podmienkami používania.

5.2 Webové stránky nesmiete:

 1. používať spôsobom, ktorý porušuje platné právne predpisy vrátane európskeho a medzinárodného práva;
 2. používať akýmkoľvek spôsobom, ktorý je nezákonný alebo podvodný alebo má akýkoľvek nezákonný alebo podvodný účel alebo účinok;
 3. používať na poškodenie alebo pokus o poškodenie tretej strany akýmkoľvek spôsobom (najmä maloletých);
 4. posielať, vedome prijímať, nahrávať, sťahovať, používať alebo opätovne používať akýkoľvek materiál, ktorý
  (i) je nepresný, diskriminačný, hanlivý, obscénny, výhražný, urážlivý, vulgárny alebo pohoršujúci (alebo by mohol byť ako taký vnímaný);
  (ii) propaguje násilie alebo akékoľvek iné nezákonné alebo neetické správanie;
  (iii) porušuje duševné vlastníctvo tretích strán;
  (iv) nepriaznivo ovplyvňuje výkonnosť alebo dostupnosť webových stránok; alebo
  (v) by inak porušoval akékoľvek naše Podmienky používania;
 5. prenášať alebo spôsobiť prenos akýchkoľvek nevyžiadaných alebo neoprávnených reklamných alebo propagačných materiálov alebo akejkoľvek inej formy získavania informácií; alebo
 6. vedome prenášať akékoľvek vírusy, červy, trójske kone alebo akékoľvek iné škodlivé programy, ktoré môžu byť použité na prístup a/alebo zmenu, vymazanie alebo poškodenie akýchkoľvek dátových súborov alebo iných počítačových programov.

5.3 Máte právo používať webové stránky len na osobné účely a nie na komerčné účely v súlade s týmito Podmienkami používania. Súhlasíte s tým, že budete plne finančne zodpovední za všetky poplatky, ktoré vám vzniknú v súvislosti s používaním webových stránok.

5.4 Neručíme za to, že webové stránky (ani stránky, na ktoré sa odkazuje) neobsahujú technické chyby, počítačové vírusy ani iné škodlivé počítačové programy.

6. Práva duševného vlastníctva

6.1 Všetky koncepty, informácie a materiály obsiahnuté alebo zobrazené na stránkach (okrem obsahu vytvoreného používateľom) sú majetkom našej spoločnosti alebo našich poskytovateľov licencií a sú chránené autorským právom, obchodným tajomstvom a príslušnými platnými právnymi predpismi.

6.2 Webové stránky sú určené na vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadna časť webových stránok sa nesmie reprodukovať v akejkoľvek forme bez nášho predchádzajúceho súhlasu, s výnimkou dočasného použitia našej služby alebo na účely uchovania záznamu o transakcii uskutočnenej prostredníctvom našej služby. Nesmiete upravovať, kopírovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, reprodukovať, publikovať, udeľovať licencie, vytvárať odvodené diela, prevádzať, predávať alebo akýmkoľvek iným spôsobom používať akýkoľvek materiál, informácie, produkty alebo služby obsiahnuté alebo uvedené na webových stránkach.

6.3 Webové stránky nesmiete kopírovať, reprodukovať ani s nimi manipulovať. Nesmiete používať ani žiadne “priame prepojenie”, “odstraňovanie stránok”, “robota”, “pavúka” alebo iné automatizované zariadenie, program, algoritmus alebo metodológiu, ani žiadny podobný alebo ekvivalentný manuálny proces na prístup, získavanie, kopírovanie alebo monitorovanie akejkoľvek časti webových stránok alebo akéhokoľvek obsahu alebo akýmkoľvek spôsobom reprodukovať alebo obchádzať navigačnú štruktúru alebo prezentáciu webových stránok alebo akéhokoľvek obsahu s cieľom získať alebo sa pokúsiť získať akékoľvek materiály, dokumenty alebo informácie akýmkoľvek spôsobom, ktorý nebol zámerne sprístupnený prostredníctvom webových stránok. Vyhradzujeme si právo monitorovať a zakázať akúkoľvek takúto činnosť. Vaše používanie webových stránok nás oprávňuje sledovať vašu činnosť na našich webových stránkach.

7. Interaktívne služby

7.1 Z času na čas môžeme na webových stránkach poskytovať interaktívne služby vrátane, bez obmedzenia, možnosti nahrávať obsah, blogy alebo recenzie zákazníkov (” Interaktívne služby “).

7.2 Akýkoľvek materiál (ktorý môže zahŕňať fotografie, blogy, príspevky a komentáre), ktorý nahráte na webové stránky prostredníctvom interaktívnych služieb alebo akéhokoľvek iného verejne prístupného fóra alebo oblasti webových stránok a/alebo na účely všeobecného publikovania (” Obsah vytvorený používateľom”), sa bude považovať za nedôverný a patentovo nechránený. Budeme oprávnení používať, kopírovať, distribuovať, zverejňovať a sprístupňovať tretím stranám na celom svete akýkoľvek takýto materiál na akýkoľvek účel súvisiaci s webovými stránkami. Uverejňovanie výhražných, hanlivých, pornografických, politických alebo rasistických materiálov alebo akýchkoľvek materiálov, ktoré sú inak nezákonné alebo škodlivé, je výslovne zakázané.

7.3 Webové stránky sú miestom, kde sa nachádza obsah poskytovaný tretími stranami a návštevníkmi webových stránok. Preto nemáme žiadny osobitný proces predbežnej kontroly alebo redakčnej kontroly takéhoto obsahu. Akékoľvek názory, rady, vyhlásenia, služby, ponuky alebo iné informácie či obsah vyjadrené alebo sprístupnené tretími stranami sú názormi príslušných strán a nemusia nevyhnutne odrážať názory spoločnosti Stock Spirits Group. Ani my, ani žiaden poskytovateľ informácií tretej strany nezaručujeme presnosť, úplnosť alebo užitočnosť obsahu tretích strán, ani jeho obchodovateľnosť alebo vhodnosť na akýkoľvek konkrétny účel.

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. Prečítajte si, prosím, naše Zásady ochrany osobných údajov, v ktorých je uvedené, ako hodláme používať a zdieľať akékoľvek osobné údaje, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť prostredníctvom webových stránok.

9. Cookies

9.1 V rámci webových stránok používame súbory cookie. Viac informácií o typoch súborov cookie, ktoré používame, nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.

10. Zodpovednosť

10.1 Negarantujeme presnosť alebo úplnosť akéhokoľvek materiálu alebo informácií obsiahnutých na webových stránkach a/alebo povahu, štandard, vhodnosť alebo akékoľvek produkty uvedené na webových stránkach. Nenesieme zodpovednosť za straty alebo škody akéhokoľvek druhu vyplývajúce z používania webových stránok.

10.2 Neobmedzujeme ani nevylučujeme našu zodpovednosť voči vám za:

 1. smrť alebo zranenia spôsobené našou nedbalosťou;
 2. naše podvodné uvedenie do omylu;
 3. alebo akúkoľvek inú zodpovednosť,ktorá nemôže byť obmedzená alebo vylúčená podľa anglického práva.

10.3 Ak sa zistí, že niektoré ustanovenie týchto Podmienok používania, úplne alebo čiastočne, je z akéhokoľvek dôvodu nevymožiteľné, toto ustanovenie alebo jeho časť sa neuplatňuje a tieto Podmienky používania sa uplatňujú tak, ako keby toto ustanovenie alebo časť ustanovenia neboli zahrnuté.

10.4 Bez porušenia vyššie uvedených ustanovení si vyhradzujeme právo na akékoľvek platné výnimky a/alebo obmedzenia zodpovednosti povolené zákonmi akéhokoľvek štátu, ktoré sa týkajú informácií zobrazených na webových stránkach a/nebo akýchkoľvek ponúkaných produktov alebo služieb poskytovaných nami alebo v našom mene.

11. Platnosť a úplnosť informácií

11.1 Informácie obsiahnuté na webových stránkach môžu obsahovať nepresnosti, typografické a iné chyby. Informácie na týchto stránkach môžu byť čas od času aktualizované a niekedy môžu byť zastarané. My, ani žiadny z našich poskytovateľov informácií (tretích strán), nezaručujeme presnosť, úplnosť alebo prospešnosť akýchkoľvek takých informácií, ani ich obchodovateľnosť alebo vhodnosť pre akýkoľvek konkrétny účel.

11.2 Nič z toho, čo je obsahom týchto webových stránok, nepredstavuje a ani nebude považované za radu alebo výzvu na investovanie alebo obchodovanie s akýmikoľvek cennými papiermi a nemožno na to spoliehať v súvislosti s akýmikoľvek investičným rozhodnutím. Komentáre a ďalšie materiály zverejnené na webových stránkach nie sú určené na to, aby boli považované za rady, na ktoré je možné sa spoľahnúť. Preto sa vzdávame akéhokoľvek záväzku a zodpovednosti vyplývajúcej zo spoľahnutia sa na takéto materiály zo strany akéhokoľvek užívateľa webových stránok alebo kohokoľvek, kto môže byť informovaný o akomkoľvek jej obsahu.

11.3 Ak si myslíte, že akékoľvek informácie zobrazené alebo zverejnené na webových stránkach sú nepresné, nepravdivé, nevhodné alebo porušujú niektoré z pravidiel stanovených v týchto Podmienkach používania, dajte nám, prosím, vedieť tým, že nás budete kontaktovať prostredníctvom webových stránok.

12. Prerušenie

12.1 Podľa našeho uváženia určíme, či došlo k porušeniu týchto Podmienok používania prostredníctvom vášho používania webových stránok. Ak dôjde k porušeniu týchto zásad, môžeme prijať opatrenia, ktoré považujeme za vhodné, vrátane okamžitého, dočasného alebo trvalého odňatia vášho práva používať webové stránky

13. Aplikovateľné právne predpisy

13.1 Tieto Podmienky používania sa riadia právom Anglicka a Walesu, a vy súhlasíte s tým, že akékoľvek spory medzi nami, vrátane mimozmluvných sporov vyplývajúcich z týchto Podmienok používania alebo Webových stránok, budú riešené výlučne súdmi v Anglicku a Walese.

14. Kontaktujte nás

Akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Podmienok alebo akýchkoľvek problémov súvisiacich s webovými stránkami pošlite e-mailom na adresu Beata Ptaszynska-Jedynak, alebo nám napíšte na nasledovnú adresu: Stock Spirits Group, Czerniakowska street, 87A, 00-718 Varšava, Poľsko.